Ponúkame súkromným spoločnostiam, štátnej správe ako aj obyvateľom možnosť zlikvidovať DREVNÝ ODPAD efektívnym a ekologickým spôsobom, ktorý šetrí financie a zároveň našu prírodu.

AKÝ ODPAD ZBIERAME?
Zbierame drevný odpad širokej škály. Od suchého dreva po čerstvé drevné odpady.
STARÝ NÁBYTOK
STARÝ NÁBYTOK
STARÝ NÁBYTOK
Bez čalúnenia, drobné kovové a plastové časti sú prípustné.
STAVEBNÉ DREVO
STAVEBNÉ DREVO
STAVEBNÉ DREVO
Trámy, šalovacie dosky, OSB dosky, drevo po búracích prácach a pod.
DREVNÉ MATERIÁLY
DREVNÉ MATERIÁLY
DREVNÉ MATERIÁLY
Odpadové a prebytočné drevné materiály z drevovýrob a priemyslu. Drevotrieskové dosky, odrezky, piliny a pod.
OBALOVÉ DREVO
OBALOVÉ DREVO
OBALOVÉ DREVO
Palety, bedničky, drevené boxy a pod.
OKNÁ A DVERE
OKNÁ A DVERE
OKNÁ A DVERE
Staré drevené okná, dvere, rámy, zárubne aj so sklom a kovaním.
KONÁRE A KMENE
KONÁRE A KMENE
KONÁRE A KMENE
Orezy konárov aj s lístim a ihličím, odpad po údržbe zelene, výrube stromov a pod.
TRÁVA, LÍSTIE, SENO
TRÁVA, LÍSTIE, SENO
TRÁVA, LÍSTIE, SENO
Odpad po údržbe mestskej zelene.

Vykonávame následovné činnosti

1 2 3 4 5
Logistika

Logistika

Robíme zvoz odpadu z miesta, kde vznikol, na naše zberné plochy. Používame veľkoobjemové kontajnery a nákladné autá s hydraulickou rukou pre strojové naloženie odpadu. Individuálne zabezpečujeme vhodný kontajner a nákladné auto.

Zber

Zber

Naše plochy sú vybavené spevneným podkladom, velkotonážnou váhou a odborne zdatným personálom.

Dotriedenie

Dotriedenie

Na zberných plochách vykonávame dotriedenie odpadu na požadované skupiny pre ďalšie spracovanie.

Primárna úprava

Primárna úprava

Používame rôzne drviče na primárnu úpravu drevného odpadu. Podľa finálneho spracovania a štruktúry odpadu používame pomalobežné alebo rychlobežné mobilné drviče.

Logistika spracovaného odpadu

Logistika spracovaného odpadu

Prostredníctvom návesov s pohyblivou podlahou alebo kontajnerových súprav sa spracovaný odpad prepravuje z našich zberných plôch na finálne materialové alebo energetické spracovanie.

Kategórie odpadov, ktoré zbierame

Číslo druhu odpadu: Názov druhu odpadu: Kateg.
02 01 07 Odpady z lesného hospodárstva O
03 01 01 Odpadová kôra a korok O
03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové – drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 O
15 01 03 Obaly z dreva O
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky a iné uvedené v 17 01 06 O
17 02 01 Drevo O
17 02 02 Sklo O
17 09 04 Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 (výlučne drevené okná) O
19 12 07 Drevo iné ako uvedené v 19 12 06 O
20 01 38 Drevo iné ako uvedené v 20 01 37 O
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad – orezy stromov O
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad – tráva, listie, seno O